Genshin Impact - Official Release Date Trailer

https://youtu.be/GTKW3x6x5ZQ